Reklamačný poriadok

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru v elektronickom obchode www.ticheauto.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť SCHUMI GROUP s.r.o.

Reklamačný poriadok informuje zákazníkov elektronického obchodu www.ticheauto.sk o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, ak k tejto skutočnosti dôjde.

II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, zákazník má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

III. ZÁRUČNÁ DOBA ZAKÚPENÉHO TOVARU

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, zaslaná v elektronickej forme emailom, alebo priložená v balíku, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň vyexpedovania tovaru.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru alebo chyby, ktoré vznikli nesprávnym spôsobom užívania. V prípade, ak zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiadny doklad o nákupe, je jeho povinnosťou predajcu ihneď informovať zaslaním emailu na  predaj@ticheauto.sk , alebo telefonicky na 0917 610 097.

Zákazník má plné právo doručený tovar neprebrať ak pohľadom na zásielku zistí nedostatky ako napr. známky poškodenia, ktoré evidentne vznikli počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera v obálke a pod.).

IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom na adrese predaj@ticheauto.sk  alebo poštou na SCHUMI GROUP s.r.o., Malá Poľana 54, 090 24, Slovensko, Reklamovaný tovar je možné zaslať na uvedenú adresu Slovenskou poštou. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu (Zákazník je povinný predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený prostredníctvom internetového obchodu www.ticheauto.sk)

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu (Zákazník je povinný zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

V. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predajca sa zaručuje, že vybavenie reklamácie bude trvať do 30 dní, tak ako určuje zákon. 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie sa začne uplatňovať od okamihu, keď zákazník predajcovi predložil všetky potrebné podklady, ktoré predajca bude od zákazníka vyžadovať. Zákazník má právo písomnou formou požiadať predajcu o predĺženie lehoty potrebnej na vybavenie reklamácie, ak má k tomu závažné dôvody. Ak predajca neuzná reklamáciu do 3 pracovných dní od jej uplatnenia, je predajca (podľa § 18 ods. 4 Zákona) povinný produkt odoslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

VI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv ktoré boli uzatvorené na diaľku, kde spotrebiteľ je fyzická osoba a hodnota sporu prevyšuje 20 EUR. Subjekty riešenia sporov môžu od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zákazník berie na vedomie, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom elektronického obchodu www.ticheauto.sk a predajca sa zaväzuje, že v ohľade vybavenia reklamácie bude postupovať tak ako určuje Zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 11.03.2020